Verkoopsvoorwaarden

1. Bij iedere verkoop verklaart de klant kennis genomen te hebben met onze verkoopsvoorwaarden en zich hiermee akkoord te verklaren. Verkoopsvoorwaarden anders dan de onze worden door ons niet aanvaard.

2. Al onze facturen zijn contant te betalen,tenzij anders vermeld op de bestelbon,aan 
het adres van Home@The Movies

3. De geleverde goederen blijven eigendom van home@The Movies tot de volledige betaling is geschied van de hoofdsom plus eventuele kosten en intresten en kunnen in geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling door ons worden teruggevorderd. De koper verleent de verkoper het recht om op elk ogenblik de niet-betaalde goederen op te halen, waar deze ook mogen bevinden. De koper zal Home@The Movies verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de huurder bekend maken, zodat Home@The Movies hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

4. In geval van levering aan huis door externe bedrijven zal de levering pas geschieden na storting van het volledige verschuldigde bedrag op de rekening van Home@The Movies.Indien bij bestelling is overeengekomen dat levering zal geschieden onder rembours zal dit uitdrukkelijk op de factuur of bestelbon vermeld staan. Transport van goederen gebeurt steeds op risico van de koper, ongeacht de aarde van het transport en in wiens opdracht ook.

5. De leveringstermijnen die vermeld worden  op de website en in al onze correspondentie zijn louter indicatief en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst door de koper

6. Klachten en betwistingen aangaande onze facturen worden enkel aanvaard indien zij ons ten laatste binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven worden bezorgd. In geen geval mag het geleverde product op dat ogenblik al door de koper in gebruik zijn genomen.

7. Defecte toestellen die binnen de garantieperiode vallen worden door ons enkel aanvaard indien zij ons in originele verpakking worden terugbezorgd. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van schade indien anders verpakt.
Verzending is ten allen tijde op risico van de koper.

8. Prijzen en informatie op onze website mogen door ons ten allen tijde en afhankelijk van de marktbewegingen worden aangepast.

9. Home@The Movies kan op geen enkele mannier verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van schade toegebracht door verkeerdelijk of ondoordacht gebruik van de bij ons aangekochte toestellen. De koper verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzingen van de aangekochte toestellen zorgvuldig door te nemen.

10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, enz. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

11. Bij verbreking van de verkoopsovereenkomst door de koper is door de koper van rechtswege aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het offertebedrag.

12. Iedere, zelfs gedeeltelijke, op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,5% per kalendermaand opbrengen op het te betalen saldo. Voor elke begonnen kalendermaand is de maandelijkse intrest verschuldigd.

13. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van de woonplaats van Home@The Movies bevoegd.